ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

Сумын ИТХ-ын тогтоол Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх газрын мэдээлэл Аймгийн ИТХ-ын тогтоол 2023 оны газар...