Багийн засаг дарга нарыг чөлөөлөх, ажилд томилох Сумын засаг даргын А/120 дугаар захирамж гарлаа.

0
20

Сонгуулийн үр дүнгээр өмнөх багийн дарга нарыг чөлөөлж, шинэ дарга нарыг томилох тухай 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/120 дугаар захирамж