ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР СПОРТ ЗАЛНЫ ШАЛЫГ СТАНДАРТАД НИЙЦҮҮЛЭН ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

0
443

2021.06.22