Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай сумын Засаг даргын А/68 дугаар захирамж гарлаа.

0
22

Сумын төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлийн хурал 2021 оны 06 сард хуралдаж сум хөгжүүлэх сангийн журмын дагуу зээл олгох төсөл хэрэгжүүлэгчдийг баталлаа.