Захирамж

Эрх зүйн акт

Дэс дугаар Шийдвэрийн нэр Шийдвэрийн дугаар Шийдвэрийн огноо Хавсралт
1 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/136 2020.11.20 http://bayandelger.mn/wp-content/uploads/2021/01/zahiramj2.pdf
2 Зээл олгох тухай А/17 2021.01.29
3 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай А/25 2021.02.17
4 Зээл олгох тухай А/68 2021.06.04
5 Тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл, техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай А/94 2021.07.29
6 Уралдааны болзол хангах тухай А/99 2021.08.09
7 Хэлний бодлогын салбар зөвлөл байгуулах тухай А/102 2021.08.13