Алсын хараа

Бид Монгол Улсын Тэргүүний сум болохыг зорьж байна. Энэхүү алсын хараа нь бидэнд ажиллах урам зориг өгөхөөс гадна Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийцүүлэн үндсэн зарчмуудаа мөрдөж ажиллах үндэс суурь болдог.