ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Тамгын газрын даргыг түр орлон гүйцэтгэгч:...

ЗДТГ-ын төрийн үйлчилгээ

Төрийн-үйлчилгээ-convertedDownload Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол,...