Батлагдсан төсөв

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ болон хөрөнгийн...