2022-07-03

Зохиогч

Аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2020-2021 оны Засаг даргын захирамж, ЗДТГ-ын даргын тушаал, санхүүгийн үндсэн баримтууд, тайлан...
Зөвлөгөөний үеэр Аймгийн Засаг даргын жуух бичиг-ээр малчин Ш. Ганбаатар, Сумын Засаг даргын жуух бичиг-ээр Р.Бат-Эрдэнэ, Д....