Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журмыг Сумын засаг даргын захирамжаар баталлаа.

0
30

Баяндэлгэр сумын төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоог бий болгох, мэдээллийн сүлжээ, системийн найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, гадна болон дотоодоос учирч болох халдлага, аюул заналаас урьдчилан сэргийлэх эрсдэл учирсан тохиолдолд нэн даруй шаардлагатай арга хэмжээг авах журмыг сумын засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 26 ны өдрийн А/132 дугаар захирамжаар баталлаа.