Аймаг, сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр бохирын автомашин, сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр усны автомашин хүлээн авлаа.

0
28