Тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл, техникийн үзлэг зохион байгуулах тухай сумын засаг даргын А/94 дүгээр захирамж гарлаа.

0
17

Сумын хэмжээнд техникийн улсын үзлэгийг 2021 оны 08 дугаар сарын 02-04 ний өдрүүдэд зохион байгуулна.