ОНХС-ийн жилийн гүйцэтгэлийн үр дүнгийн хяналт шинжилгээнд бэлтгэх ажлын хэсэг болон 2022 онд хийгдэх ажлын иргэдээс авсан саналыг эрэмблэх ажлын хэсгүүдийг Засаг даргын захирамжаар томиллоо.

0
81