Хот хоорондын хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай сумын засаг даргын захирамж гарлаа.

0
20