Баян, Дэлгэр багийн төвүүдийн засварын ажлыг 2021 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Ажил хүлээн авах комисс, ЗДТГ-ын дотоод хяналтын ажлын хэсэг хамтран хүлээн авлаа.

0
96
ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2 багийн төвийн засварыг хийж гүйцэтгэлээ.