ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ, САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ТОДРУУЛГУУД БОЛОН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТЫН ШАЛГАЛТ ХИЙЛГЭЛЭЭ.

0
179