ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

0
288

Тамгын газрын даргыг түр орлон гүйцэтгэгч: Дамдинсүрэнгийн  Гантөмөр

Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, хяналт тавих, сумын Засаг дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, мэдээллээр хангах, Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын  Засаг даргын өмнө хариуцан тайлагнана.                                                                                             

                                                                                               Утас: 91889885

Санхүүгийн албаны дарга Жигжидийн Аваа

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, сумын төсөвт байгууллагын төсвийн орлого, зарцуулалтын үйл ажиллагаа, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, удирдлагад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж бодит мэдээ мэдээллээр хангах чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын засаг даргын өмнө хариуцна.

                                                                                                    Утас: 96460477

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн Жалхаагийн   Долгорсүрэн

Ажлын чиг үүрэг: Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчилах, мэдээллээр хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох санал боловсруулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын засаг даргын тамгын газрын даргын өмнө хариуцна.

                                                                                                     Утас: 91889884

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн  Цогтбаярын  Сэрээтэр

Ажлын чиг үүрэг: Нийгмийн салбарын талаархи хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын засаг даргын тамгын газрын  даргын өмнө хариуцна.

                                                                                                      Утас: 99510880

Хүнс, Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ганбатын  Энхтуяа  

Ажлын чиг үүрэг: Хүнс худалдаа үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын талаарх  хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын засаг даргын тамгын газрын даргын өмнө хариуцна.

                                                                                               Утас: 90878790

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Түвшинбатын Цэдэвсүрэн

Ажлын чиг үүрэг: Байгаль орчныг хамгаалах багц хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Зөрчлийн тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Захиргааны ерөнхий хууль болон холбогдон гарсан стандарт, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих хэрэгжилтийг хангуулах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж гүйцэтгэл үр дүнг сумын засаг даргын тамгын газрын даргын өмнө хариуцна.

                                                                                                     Утас: 91580558

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Доржийн Мөнгөнцэцэг

Ажлын чиг үүрэг: Хүнс худалдаа үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын талаарх  хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын заасаг даргын тамгын газрын даргын өмнө хариуцна.

                                                                                              Утас: 91606158

Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Бархасын Баярболд

Ажлын чиг үүрэг: Бэлчээр газар тариалангийн талаарх хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэрийн  хэмжээнд зохион байгуулахгүйцэтгэлийн үр дүнг сумын засаг даргын тамгын газрын даргын өмнө хариуцна.

                                                                                               Утас: 92066875

Төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн Аваадоржийн  Дамдинсүрэн

Ажлын чиг үүрэг: Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төсвийн байгууллагуудад төрийн сангийн үйлчилгээ үзүүлэх, статистик мэдээллийг хариуцан ажиллаж, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын засаг даргын тамгын газрын даргын өмнө хариуцна.

                                                                                                     Утас: 96034182

Бичээч, бичиг хэргийн эрхлэгч: Гомбосүрэнгийн  Сумъяа

Ажлын чиг үүрэг: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг боловсронгуй болгох стандартын шаардлагад нийцүүлэн сумын  ЗДТГазрын   ажилтнуудад албан хэргийн асуудлаар өдөр тутмын үйлчилгээ үзүүлэх.

                                                                                                    Утас: 92066888

ИТХурал, Соёл хариуцсан  нягтлан бодогч Эрдэнэцогтын  Адъяасүрэн /Утас: 88191461/, ЗДТГазар, ОНХСан хариуцсан нягтлан бодогч Бадралын  Амарбаясгалан / Утас: 92099206/

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах хууль тогтоомж бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг  зохион байгуулах, санхүүгийн сахилга бат, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт, гүйцэтгэлд хяналт тавих,  ил тод байдлыг хангах, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх  чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын засаг даргын тамгын газрын даргын өмнө хариуцна.

1-р багийн засаг дарга Цогтбаярын  Очирсүрэн                        Утас: 91259494

2-р багийн засаг дарга Гунаасүрэнгийн  Бат-эрдэнэ                     Утас: 92066889

3-р багийн засаг дарга Гомбодоржийн  Цэнд                         Утас: 96002059

4- багийн засаг дарга Сүхын  Төмөрхуяг                                                Утас: 92066874

5-р багийн засаг дарга Шарбаатарын  Буяннэмэх                                 Утас: 92066891

6-р багийн засаг дарга Бархасын  Аваа                                                  Утас: 92066882

Ажлын чиг үүрэг:   Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны хурал, засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах гүйцэтгэлийн үр дүнг засаг даргын өмнө хариуцна.     

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын байцаагч Өлзийбаярын  Будсүрэн

Ажлын чиг үүрэг: Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, бодлогыг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжүүлэх, сурталчлах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

                                                                                                     Утас: 92066886

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Жигжидийн  Баясгалан

Ажлын чиг үүрэг: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, халамжийн үйлчилгээний талаарх төрийн бодлого хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг суманд зохион байгуулж гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын дарга, сумын засаг даргын өмнө хариуцан тайлагнана.

                                                                                                 Утас: 92066876

                 Улсын бүртгэгч –Жалхаагийн  Должинсүрэн

Ажлын чиг үүрэг: Сумын хэмжээнд иргэний улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган чиг үүргийг хүлээж гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.  

                                                                                                    Утас: 89778906

Газрын даамал Сумъяадоржийн  Батцэцэг

Ажлын чиг үүрэг: Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодези, зураг зүй, газар зохион байгуулалт, орон зайн мэдээллийн менежмент, хот байгуулалтын салбарын талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, чиг үүргийн хүрээнд ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.

                                                                                                   Утас: 99905624

Татварын байцаагч Пэрэнлэйн  Билэгтсайхан

Ажлын чиг үүрэг: Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөгчийг бүртгэх, татварын тайлан хүлээн авах, тайланд боловсруулалт хийх, татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах, сургалт зохион байгуулах, үйлчилгээ үзүүлэх, улс орон нутгийн төсвийн татварын орлогыг төвлөрүүлэх, гүйцэтгэлийг хангах, татвар хураах, татварын өр барагдуулах, хуулийн дагуу хариуцлага тооцох, өргөдөл гомдлыг барагдуулах,  чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг тасгийн өмнө хариуцна.

                                                                                                         Утас: 95889488

Байгаль хамгаалагч Чойжинжавын  Мөнхзул

Ажлын чиг үүрэг:  Байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарын бодлого хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгалийн нөөц баялагийг хариуцан хамгаалах, зүй зохистой ашиглуулах нөхөн сэргээх орчины бохирдлыг бууруулах,  Байгаль орчны боловсролыг түгээн дэлгэрүүлж , иргэдийн эклогийн  боловсролыг дээшлүүлэх тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг байгаль орчин аялал жуулчлалын даргын өмнө хариуцан тайлагнана.                                                                                                                        Утас: 92066899